slovensko

 
About the centre
Members
Organization scheme
Projects
Contact


IRSPIN - Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije so ustanovila tekstilna podjetja s ciljem povezovanja podjetij na podro�jih razvoja izdelkov in tehnologij, izobra�evanja, izmenjave in prenosa znanja iz izobra�evalnih in razvojnih in�titucij v podjetja in med podjetji.
 
Members

Slovene Textile Tehnology platform

MEMBERS

1. Predilnica Litija d.d.,  Kidrièeva 1, 1270 Litija
2. Gorenjska predilnica d.d., Kidrièeva 75, 4220 Škofja Loka
3. Lokateks, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o., Kidrièeva 75, 4220 Škofja Loka
4. Tekstina, tekstilna industrija Ajdovšèina d.d. , Tovarniška 15, 5270 Ajdovšèina
5. IBI Kranj d.d.,  Jelenèeva ulica 1, 4000 Kranj
6. Inplet  d.o.o. , Dolnje Brezovo 34, 8290 Sevnica
7. Svilanit tekstilna tovarna d.d., Kovinarska 4, 1241 Kamnik
8. Odeja, Škofja Loka, d.d., Kidrièeva cesta 80, 4220 Škofja Loka
9. Zvezda, tekstilna tovarna d.d., Savska cesta 106, 4000 Kranj
10. Velana, d.d., Šmartinska c. 52, 1112 Ljubljana 
11. Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Aškerèeva 12, 1000 Ljubljana
12. Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
13. Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije – IRSPIN, Kidrièeva 1, 1270 Litija
14. Kopur d.o.o.
15. Mura, proizvodnja oblaèil, d.d.
16. Tosama Dom�ale d.d
17. Beti d.d. Metlika
18. Motvoz d.d. Grosuplje
19. Aquasava d.o.o. Kranj
20. Prevent d.d. Slovenj Gradec
21. Tekstilna tovarna Okroglica
22. Savatech d.o.o
23. Inštitut za metalne konstrukcije IMK
24. Commerce trgovina d.o.o.
 
 
About the platform
Members
Organization scheme
News
Frequently asked questions (FAQ)
Become a member

Ussername:


Password:
 

Forgot your password?
Any particular questions? Click...
What is the technological platform...